Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.3. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen, ALICI’ya online eğitim videolarını izleme, sorularını doğrudan eğitmenlere sorabilme, eğitmenler tarafından hazırlanan alıştırmaları, ödevleri ve sınavları Site üzerinden tamamlayabilme imkanı veren xxxx adlı eğitim paketini (“Ürün”) satın almıştır. ALICI, Ürün’ü satın almakla www.1e1.tv internet sitesi (“Site”) üzerinde yer alan tüm eğitim videolarını işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen erişim lisansı süresince dilediği gün ve saatte mobil yahut masaüstü cihazlar üzerinden izleyebilecektir. ALICI’nın Site’ye üye olurken bildirdiği adrese, tamamladığı her bir eğitim paketi bakımından ilgili üniversite tarafından hazırlanarak resmi olarak onaylanmış sertifika gönderilecektir.  Sertifika numarası ve sertifika üzerinde yer alan QR kod ile sertifika doğrulanabilecektir.

Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları “www.1e1.tv” web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak belirtilmiştir.

MADDE 2: KONU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait Site’den elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3’te belirtilen Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, Ürün’ün temel özellikleri, Ürün bedeli, ödeme yöntemleri gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası, ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 4: ÜRÜNÜN ERİŞİME AÇILMASI

4.1. ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; (i) Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, (ii) işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamasını, (iii) Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Kullanım Koşullarında belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI’nın erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır. 

4.2. Satın alınan Ürün’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formu’nda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak ifa edilecektir.

MADDE 5: ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ALICI, işbu Sözleşme’nin 4.1. Maddesinde belirtildiği şekilde Ürün’ün erişimine açıldığı andan itibaren başlamak üzere Ürün üzerinde xxx yıllık/aylık/xx kullanımlık erişim lisansına sahip olacaktır.

5.2. ALICI, Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. 

5.3. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında Ürün’e erişme hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlamalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. 

5.4. Ürün’ün ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

5.5. ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Kullanım Koşullarını feshetme, ALICI’nın Ürün’e erişimine son verme ve ALICI’nın erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

MADDE 6: SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.  SATICI, Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. 

6.2. SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Kullanım Koşulları kapsamında sağladığı Ürün’ün xxx yıllık/aylık/xx adet kullanımlık lisans süresi boyunca izlenmesinin sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. SATICI’nın, lisans süresi içerisinde herhangi bir zamanda toplamda 15 gün boyunca Ürün içeriğini herhangi bir sebeple revize etmek ve benzeri sebeplerle Ürün’e erişimi kısmen veya tamamen kapatması, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir. SATICI, Ürün’ün  haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

6.3.  SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, Sözleşme’nin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya   bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.1e1.tv web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

6.4.  SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formunda bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI’ya belirli bir başarı gibi Ürün’ün ALICI’ya sağlayacağı sonuçlar bakımından herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI’nın beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan SATICI sorumlu değildir.

6.5.  SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda ALICI’nın veya 3. bir kişinin maruz kaldığı kayıp, hasarlardan veya veri kaybından hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Ürün’ün ALICI’nın erişimine açıldığı tarihten xxx tarihine kadar geçerlidir.  Ürün bedeli xxx TL’dir (“Ürün Bedeli”). 

Ürün Bedeli’ne tüm vergiler dahildir. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

  1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin, SATICI’nın Site üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları tarafınıza yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur. 
  2. Kredi Kartı ile Ödeme: Site üzerinde yer alan adımların izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürün Bedeli yetkili ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. 

MADDE 8: CAYMA HAKKI 

8.1. Ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında olduğundan, Ürün’e erişim imkanı sağlandığı anda ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 

8.2. ALICI ancak Ürün’e erişim sağlamadan önce cayma hakkını kullanabilecek olup, bunun için için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürün Bedeli’ni ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

9.1. ALICI, SATICI tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine dair izin vermediği takdirde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Ancak SATICI, Ürün’e ilişkin teslimat, ödeme vb. kapsamında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.  

9.2. ALICI, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

10.1. İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin 7. Maddesinde belirtilen tarihte kendiliğinden sona erer. 

10.2. SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Kullanım Koşullarında belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde Sözleşme’yi tazminat ödemeksizin, haklı nedenle ve derhal feshedebilir. Bu halde ALICI SATICI’dan, Ürün Bedeli’nin iadesi de dahil olmak üzere herhangi bir tutarda ödeme yapılmasını talep edemez. 

10.3. SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpılmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI’ya iade edilir. ALICI’nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ALICI,  her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularını ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne, söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularını ise Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, 1.2. Maddede  yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.